Regulamin Świadczenia Usługi Newsletter Drogą Elektroniczną

obowiązujący od dnia 1 grudnia 2020 roku

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

Usługa Newsletter udostępniania jest przez Skin Academy Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 12/76, 02-972 Warszawa, NIP 9512510826, REGON 387612045, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870948.

 • Dane kontaktowe: adres pocztowy: Skin Academy Sp. z o.o. ul. Branickiego 12/76, 02-972 Warszawa,
 • Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną jest akceptacja niniejszego regulaminu. Umowa zostaje zawarta w momencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 • Usługa Newsletter polega na wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji w formie listu elektronicznego na podany przez Klienta adres e-mail.
 • Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 • Newsletter zawiera informacje o ofercie Spółki oraz podmiotów powiązanych (w tym Fundacji Skin Academy) , w tym w szczególności o:
 • nowych produktach,
 • aktualnych promocjach i konkursach,
 • opinie i materiały prasowe.
 • Newsletter wysyłany jest nie częściej niż co czternaście dni.
 • Każdy Newsletter zawiera:
 • informację o Spółce Warszawie jako nadawcy Newslettera,
 • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.
 • Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Klienta urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e- mail).
 • Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Klienta następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.fundacjaskinacademy.pl :
 • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta w formularzu zamieszczonym na ww. stronie internetowej,
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
 • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
 • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Spółkę powitalnej wiadomości elektronicznej.
 • Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Klienta do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Klienta będzie wykorzystywany w celu wysyłania Klientowi Newsletterów.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem danych osobowych jest Skin Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Branickiego 12/76, 02-972 Warszawa („Administrator”). Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest m.in. z użyciem adresu email: rodo@fundacjaskinacademy.pl.   Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wysyłką Newslettera zawierającego informacje marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora oraz spółki świadczące usługi wysyłki newsletter oraz dostarczające infrastrukturę newslettera. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres konieczny do zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 • Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Rezygnacja z Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej, a następnie wybierając przycisk „Zrezygnuj z subskrypcji newslettera”.
 • W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 • Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@fundacjaskinacademy.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 666 335 393 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: adres e-mail (którego dotyczy zgłoszenie), datę otrzymania oraz temat newslettera (będącego przedmiotem reklamacji), a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Spółkę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Spółka zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności:
 • jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 • w efekcie realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
 • w przypadku konieczności zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa danych osobowych;
 • w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie wysyłania wiadomości e-mail, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 • treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu, przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter.
 • W sposób określony w ust. 16 – i przy odpowiednim stosowaniu przesłanek tam wskazanych – Usługodawca może zakończyć świadczenie usługi w oparciu o niniejszy regulamin.  
 • Niniejszy regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.fundacjaskinacademy.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
 • Usługodawca przestrzega o możliwości: działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe, wirusy i konie trojańskie), łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości (np. poprzez fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające wiadomości autentyczne, odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, dążące do umożliwienia jego złamania lub obejścia, jak również łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika) oraz niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
 •  Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i bezpieczeństwa danych, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.fundacjaskinacademy.pl.