Regulamin sklepu internetowego

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego („Regulamin”) wydany jest przez Skin Academy sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1 lok. 55, NIP: 9512510826, REGON: 387612045, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870948.
 2. Regulamin określa zasady sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjaskinacademy.pl oraz zasady działania innych funkcjonalności strony internetowej www.fundacjaskinacademy.pl.
 3. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie www.fundacjaskinacademy.pl.

§ 2

Definicje

Klient to:

 1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub
 2. Konsument, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub
 3. osoba prawna, lub
 4. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

dokonujący w swoim imieniu czynności ze Spółką za pośrednictwem strony www.fundacjaskinacademy.pl.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje w swoim imieniu, za pośrednictwem strony www.fundacjaskinacademy.pl, czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i dokonuje w swoim imieniu, za pośrednictwem strony www.fundacjaskinacademy.pl, czynności prawnych związanych ze swoją działalnością gospodarczą, ale niemających dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto – profil Klienta w Serwisie, tworzony w wyniku rejestracji Klienta, przypisany do Klienta i dostępny wyłącznie po zalogowaniu, w którym gromadzone i prezentowane są informacje o Kliencie i o jego czynnościach w Serwisie oraz w którym umożliwia się komunikację Klienta ze Spółką w zakresie funkcjonalności dostępnych w ramach profilu.

Koszyk – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca stworzenie listy Towarów do Zamówienia.

Materiały – wszystkie materiały i informacje, także będące utworami zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zamieszczone przez Klientów w Serwisie.

Numer zamówienia – unikalny numer przypisany indywidualnie przez Spółkę do każdego Zamówienia.

Serwis – serwis prowadzony przez Spółkę pod adresem www.fundacjaskinacademy.pl, w tym sklep internetowy.

Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży w Serwisie.

Zamówienie – wiążąca oferta sprzedaży przez Spółkę Towaru wskazanego przez Klienta za cenę określoną w Serwisie, złożona przez Klienta z użyciem mechanizmu zamawiania dostępnego w Serwisie.

§ 3

Serwis

 1. W Serwisie udostępnia się następujące funkcjonalności: a) złożenie Zamówienia; b) założenie i utrzymanie Konta; c) uwierzytelnienie Klienta; d) informacja o statusie i historii Zamówień; e) komunikacja pomiędzy Klientem i Spółką.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania komputerem lub urządzeniem mobilnym z dostępem do sieci Internet, wyposażonymi w najnowszą dostępną wersję przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari lub innej porównywalnej.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Klient może zaprzestać korzystania z Serwisu w każdym momencie. Klient posiadający Konto w tym celu usuwa Konto poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji Serwisu, co jest równoważne z zakończeniem świadczenia przez Spółkę usług na rzecz Klienta.
 5. Adres e-mail i numer telefonu podane przez Klienta w toku składania Zamówienia lub zgłaszania rezerwacji lub podczas rejestracji Konta będą wykorzystywane przez Spółkę do komunikacji z Klientem dotyczącej Zamówień lub pozostałych usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną.
 6. Klient może skontaktować się ze Spółką na każdym etapie składania Zamówienia lub po złożeniu Zamówienia, dzwoniąc pod numer +48 666 335 393 (opłata standardowa, zgodna z cennikiem operatora).

§ 4

Konto

 1. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Rejestracja wymaga podania w formularzu rejestracyjnym danych Klienta, w tym imienia, nazwiska (firmy) i adresu e-mail osoby dokonującej rejestracji lub podmiotu, dla którego zakładane jest Konto, oraz wybrania hasła dostępowego do Konta, które powinno składać się co najmniej z ośmiu znaków. Klient jest zobowiązany do nieujawniania hasła osobom trzecim oraz do ochrony hasła przed nieuprawnionym dostępem. Czynności osób trzecich, którym Klient udostępnił hasło, w Serwisie traktuje się jak czynności Klienta. Odpowiedzialność Spółki za szkody Klienta wynikłe z tych czynności osób trzecich, do których doszło na skutek niedochowania obowiązków ostrożnościowych przez Klienta, jest wyłączona.
 3. Konto może być rejestrowane wyłącznie na rzecz rzeczywiście istniejących osób i podmiotów. W przypadku dokonywania rejestracji przez osobę inna niż osoba, której dotyczy Konto, osoba rejestrująca obowiązana jest posiadać upoważnienie do rejestracji. Za poprawność i prawidłowość informacji przekazanych przy rejestracji odpowiedzialny jest wyłącznie Klient.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu Spółce formularza rejestracyjnego – na podany w trakcie rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem stworzenia Konta.
 5. Spółka może usunąć Konto w razie stwierdzenia naruszenia zasad korzystania z Serwisu, o których mowa w § 5 poniżej.

§ 5

Zasady działania Serwisu

 1. Klient może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, przestrzegając powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu.
 2. Podczas korzystania z Serwisu zabronione jest: a) umieszczanie w Serwisie lub przekazywanie za pośrednictwem Serwisu w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym zawierających groźby, pomówienia, treści wulgarne, treści sprzeczne z zasadami przyzwoitości, treści naruszające dobra osobiste danej osoby, treści dyskryminujące ze względu na, w szczególności, rasę, narodowość, religię; b) umieszczanie w Serwisie lub przekazywanie za pośrednictwem Serwisu niezamówionych treści reklamowych lub promocyjnych (tzw. spam); c) wprowadzenie do Serwisu lub przekazywanie za pośrednictwem Serwisu elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego; d) podejmowanie przez Klienta prób zakłócania lub przerywania pracy Serwisu, serwerów lub sieci; e) uzyskiwanie dostępu do danych, które nie są przeznaczone dla Klienta; f) naruszanie zasad bezpieczeństwa działania sieci Internet; g) podszywanie się pod inną osobę; h) podejmowanie działań naruszających dobre imię Spółki; i) podejmowanie działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób; j) przekazywanie nieprawdziwych danych osobowych lub przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych; k) podejmowanie innych zachowań nagannych lub niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu; l) wykorzystywanie bez zgody uprawnionego zdjęć, grafik i innych informacji znajdujących się w Serwisie.

§ 6

Przedmiot praw autorskich

 1. Prawa do Materiałów, w tym treści, utworów oraz znaków towarowych występujących w Serwisie, przysługują Spółce, Klientom lub innym podmiotom i korzystają one z ochrony przewidzianej przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Zamieszczając w Serwisie Materiały, w tym zdjęcia, grafiki lub inne treści stanowiące utwory lub inne przedmioty praw autorskich, Klient udziela Spółce nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie niezbędnym do legalnego zamieszczenia treści w Serwisie. Na podstawie powyższego Spółka ma prawo do: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony w podpunktach a i b powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranych.
 3. W Serwisie mogą być zamieszczane i publikowane przez Klienta wyłącznie Materiały: a) które nie naruszają praw lub dóbr osobistych Spółki lub osób trzecich; b) które są wolne od wad prawnych; c) których wykorzystanie przez Spółkę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich; d) które są zgodne z obowiązującym prawem.
 4. Spółka usuwa Materiały zamieszczone przez Klienta z naruszeniem punkcie 3 powyżej.
 5. Klient, umieszczając w Serwisie Materiały stanowiące utwory lub inne przedmioty praw autorskich, zezwala Spółce na wykonywanie przysługujących mu do tych utworów praw zależnych, w szczególności do zmiany rozmiaru utworów graficznych w celu dostosowania ich do wymagań Serwisu.
 6. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w Sklepie w obrębie domeny www.fundacjaskinacademy.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

§ 7

Towary i ceny

 1. Informacje o Towarach, ich opisy i parametry, w tym techniczne i użytkowe, znajdujące się w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Spółka może dokonywać zmiany w opisach i cenach Towarów bez uprzedzenia i poinformowania. Zmiany nie są wiążące w odniesieniu do Zamówień dokonanych przed zmianą.
 3. Ceny Towarów widoczne w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów. Koszty dostawy są podawane odrębnie przy składaniu Zamówienia.

§ 8

Zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu należy skompletować Towary w Koszyku.
 2. Zamówienia można dokonać z poziomu Konta lub jako Klient niezarejestrowany, podając adres e-mail oraz numer telefonu. Konto można zarejestrować także w trakcie składania Zamówienia.
 3. Po skompletowaniu Zamówienia Klient wybiera sposób zapłaty za Zamówienie spośród mechanizmów udostępnianych przez Spółkę. Zmiana sposobu zapłaty po złożeniu Zamówienia nie jest możliwa.
 4. Przed przyjęciem Zamówienia Serwis prezentuje Klientowi wszystkie informacje o Zamówieniu w celu umożliwienia Klientowi sprawdzenia poprawności Zamówienia.
 5. Spółka potwierdza Zamówienie wiadomością e-mail niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta zapłaty kwoty Zamówienia. Potwierdzenie zawiera numer Zamówienia, Towar, ilość, cenę, sposób i termin płatności oraz dokument Regulaminu. Przed potwierdzeniem Zamówienia Spółka może skontaktować się telefonicznie z Klientem w celu ustalenia szczegółów Zamówienia.
 6. Zamówienie staje się wiążące dla Klienta i Spółki z momentem otrzymania potwierdzenia Zamówienia i stanowi zawarcie umowy sprzedaży o treści określonej w Zamówieniu, Regulaminie i przepisach prawa.
 7. Informacje o Zamówieniach Klienta dostępne są w każdym czasie na Koncie. W przypadku Zamówień złożonych bez wykorzystania Konta dane Zamówienia są utrwalane i zabezpieczane przez Spółkę i udostępniane Klientowi na jego udokumentowane żądanie.
 8. Do Zamówień składanych przez Klientów niebędących Konsumentami nie stosuje się art. 661 § 1-3 k.c.

§ 9

Płatności

 1. Spółka akceptuje zapłatę za Zamówienie bezgotówkową i  za pośrednictwem metod obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Serwisu.
 2. Klient zostaje przeniesiony do strony internetowej lub aplikacji dostawcy usług płatniczych Serwisu, aby opłacić Zamówienie. Otrzymanie zapłaty Spółka potwierdza wiadomością e-mail.
 3. Płatności oraz zwroty są dokonywane poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. Jeśli zwrot następuje na rachunek lub instrument płatniczy prowadzony w walucie obcej, koszty ewentualnych przewalutowań ponosi Klient.
 4. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient zgłasza żądanie wystawienia faktury, która dokumentuje dokonaną na jego rzecz sprzedaż, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, chyba że obowiązek wystawienia faktury powstaje z mocy prawa.
 5. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Spółkę faktur elektronicznych w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści, w formacie pdf, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe nie wyklucza możliwości wysyłania przez Spółkę faktur w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres, w szczególności w przypadku niedostępności systemu elektronicznego przesyłania faktur.

§ 10
Dostawa produktu elektronicznego

 1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta, nie później niż w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Spółki.
 2. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zakupionego produktu elektronicznego w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności prawnej.

§ 11

Odstąpienie

 1. Konsument, który zawarł ze Spółką umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty lub kuriera lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@fundacjaskinacademy.pl.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
 6. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który rozpoczął pobieranie treści produktu elektronicznego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument nie wydał wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy lub Spółka nie poinformowała Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia.

§ 12

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych: a) wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – odrębnie dla celu: składania i realizacji Zamówień; składania Zamówień; rejestracji konta Klienta; b) obowiązek prawny wynikający z wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w celu rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji; c) prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – odrębnie dla celu: marketingu produktów i usług administratora, kiedy to uzasadnionym interesem jest promowanie własnych produktów i usług; przeprowadzania badania opinii Klienta na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie, kiedy to uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług; kontaktu z Klientem w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług, kiedy to uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem; udzielenia informacji, kiedy to uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania; dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, kiedy to uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń i ochrona przed nimi; d) wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, oraz obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem (np. Fundacji Skin Academy z siedzibą w Warszawie), jak również podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe oraz doradztwa prawnego i marketingowego, tylko w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania Konta, jak również czas niezbędny do wykonania zawartej w ramach Serwisu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji Zamówień. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości.
 5. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług świadczonych przez administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji celów przetwarzania.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdują się w Polityce prywatności. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest z wykorzystaniem adresu rodo@fundacjaskinacademy.pl.

§ 13

Reklamacje

 1. Spółka odpowiada względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Odpowiada także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych przez Spółkę w ramach Serwisu.
 2. Reklamację można zgłosić w formie wiadomości e-mail na adres biuro@fundacjaskinacademy.pl.
 3. Klient, zgłaszając reklamację, powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, adres e-mail Klienta, numer zamówienia, powód reklamacji, a także wskazać roszczenie reklamacyjne. Spółka może skontaktować się z Klientem celem uzupełnienia informacji zawartych przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym, jeśli podane przez Klienta dane nie będą pozwalały na rozpatrzenie reklamacji.
 4. Roszczenia reklamacyjne Klienta dotyczące Towaru są rozpatrywane na podstawie dowodu zakupu Towaru przedstawionego przez Klienta.
 5. Spółka powiadomi Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika. W przypadku gdy powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zostanie przekazane Konsumentowi w ciągu 14 dni, uważa się, że reklamacja została uznana za zasadną.

§ 14

Pozostałe postanowienia

 1. Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: a) zmian organizacyjnych lub prawnych po stronie Spółki; b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu; c) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do funkcjonalności Serwisu.
 2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną zakomunikowane Klientom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez udostępnienie ich treści w Serwisie, a dodatkowo – w przypadku Klientów posiadających Konto w Serwisie – poprzez przesłanie ich treści na adres e-mail powiązany z Kontem. Klienci posiadający Konto w Serwisie będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, nie zmienia ich treści i warunków.
 3. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Spółką a Klientem jest język polski.
 4. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Spółka informuje Klienta na jego żądanie o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 6. Spółka nie odpowiada za żadne szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej.
 7. Korzystanie z niniejszej strony internetowej odbywa się zgodnie z zasadami prawa materialnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszy formularz proszę przekazać osobiście lub przesłać na adres Spółki albo na adres e-mail biuro@fundacjaskinacademy.pl.

Adresat: Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Data odbioru towaru: __________________________________________________

Imię i nazwisko osoby odstępującej od umowy: __________________________________________________________________________

Adres osoby odstępującej od umowy: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Telefon:________________________

Adres e-mail:____________________

Proszę dokonać zwrotu należności na niniejszy numer rachunku bankowego:

________________________________________________________________________Data:________________________________       Podpis:__________________________