Regulamin Klubu Fundacji

ORGANIZACJA KLUBU

§ 1

 1. Klub Fundacji Skin Academy (zwany dalej również „Klubem”) jest formą organizacyjną działającą przy Fundacji Skin Academy z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundacja”) oraz Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie Regulaminu Klubu Fundacji Skin Academy (dalej: „Regulamin”).
 2. Klub nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie zobowiązania i uprawnienia zaciągane i nabywane poprzez Klub są zaciągane i nabywane na rzecz i rachunek Fundacji lub Spółki. Fundacja lub Spółka odpowiada za logistykę przedsięwzięć Klubu, zapewnia jego sprawne działanie, wsparcie dla podejmowanych działań oraz finansuje działalność Klubu.
 3. Klub został powołany na czas nieokreślony.

§ 2

Siedziba Klubu mieści się w Warszawie przy ulicy Romańskiej 1 lok. 55, 01-451 Warszawa.

§ 3

 1. Klub prowadzi w szczególności:
  1. merytoryczne spotkania otwarte i zamknięte, warsztaty, misje studyjne i inne formy działalności merytorycznej,
  2. spotkania integracyjne,
  3. konkursy i inne formy promocji najlepszych praktyk,
  4. elektroniczną platformę wiedzy i komunikacji.
 2. Klub może prowadzić także działalność integrującą Członków oraz organizować imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie. Działalność ta może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

CZŁONKOSTWO

§ 4

 1. Członkiem Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Ubieganie się o członkostwo w Klubie możliwe jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie Klubu: www.fundacjaskinacademy.pl.
 3. Formularz rejestracji powinien zostać wypełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą.
 4. Poprzez rejestrację, o której mowa w ust. 2, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 5. Członkostwo w Klubie jest odpłatne, określane na dany rok kalendarzowy.
 6. Członkostwo w Klubie umożliwia skorzystanie z rabatów i upustów na produkty i usługi („oferta promocyjna”) oferowane przez partnerów Fundacji Skin Academy. Bieżące informacje na temat wysokości i zakresu oferty promocyjnej zamieszczane są na stronie internetowej www.fundacjaskinacademy.pl.
 7. Członkostwo w Klubie jest odnawiane co roku poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie Klubu.
 8. Datą nabycia członkostwa jest dzień rejestracji Członka Klubu.

§ 5

 1. Każdy Członek Klubu może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie w tej sprawie.
 2. Członek Klubu może zostać z niego wykluczony za nieprzestrzeganie Regulaminu lub działanie na szkodę Klubu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Fundacja Skin Academy z siedzibą w Warszawie przy ul. Romańskiej 1 lok. 55, 01-451 Warszawa, przy czym w odniesieniu do obsługi płatności administratorem danych osobowych jest Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romańskiej 1 lok. 55, 01-451 Warszawa.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
 • niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prawnie uzasadnionego interesu administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie w celu:
 • marketingu produktów i usług administratorów;
 • przeprowadzania badania opinii Członka Klubu na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie, kiedy to uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
 • kontaktu z Członkiem Klubu w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług;
 • udzielenia informacji, kiedy to uzasadnionym interesem jest opieka nad Członkiem Klubu oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, kiedy to uzasadnionym interesem administratorów jest możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń i ochrony przed nimi;
 • obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, oraz obowiązków podatkowych.

3. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratorów, jak również podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe oraz doradztwa prawnego i marketingowego tylko w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas członkostwa w Klubie. Dane osobowe będą przechowywanie do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości.

5. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratorów), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług świadczonych przez administratorów jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji celów przetwarzania.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratorów znajdują się w Polityce prywatności. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest z wykorzystaniem adresu: rodo@fundacjaskinacademy.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

 1. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.fundacjaskinacademy.pl zmienionego Regulaminu.
 2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną zakomunikowane Członkom Klubu przed ich wejściem w życie poprzez udostępnienie ich treści na stronie internetowej www.fundacjaskinacademy.pl. Członkowie Klubu będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu, nie zmienia ich treści i warunków.
 3. W stosunku do osób innych niż Członkowie Klubu, którzy dokonali rejestracji, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, ale nie wcześniej niż w dniu opublikowania w serwisie internetowym ujednoliconego tekstu Regulaminu.
 4. O zakończeniu lub zawieszeniu działalności Klubu Członkowie Klubu zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem działalności Klubu. Informacja ta może zostać przekazana także za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjaskinacademy.pl.
 5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r.