Skin Academy Blog

Ratujemy włosy po COVID

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE RATUJEMY WŁOSY PO COVID!

W akcji mogą uczestniczyć placówki kosmetologiczne i medyczne

OTO CO MOŻESZ ZYSKAĆ:

Dla 3 zwycięzców przygotowaliśmy po zestawie kosmetyków proXN:

5 x Xanthohumol Trichotherapy Treatment, Prime Mist, 5 x LF Master.

Pozostali uczestnicy będą mogli skorzystać z pakietów promocyjnych proXN (w zamian oczekujemy jedynie podzielenia się z nami efektami stosowania tych produktów u pacjentów):

 • pakiet junior: 5 x Xanthohumol Trichotherapy Treatment z 30-procentowym rabatem plus produkty gratisowe o wartości 726 zł netto: Prime Mist, 5 x LF Master;
 • pakiet senior: 10 x Xanthohumol Trichotherapy Treatment z 40-procentowym rabatem plus produkty gratisowe o wartości 1391 zł netto: Prime Mist, 10 x LF Master.

Wystarczy, jeśli:

 • udokumentujesz (w formie zanonimizowanych zdjęć i nagrań) efekty serii zabiegów trychologicznych przeprowadzonych z wykorzystaniem produktów marki proXN u pacjentów, którym wypadają włosy po COVID-19, i wypełnisz naszą ankietę;
 • prześlesz nam szczegółowe informacje na temat rodzajów przeprowadzanych przez Ciebie zabiegów oraz średniej miesięcznej liczby osób z problemami trychologicznymi;
 • wykonasz zadanie projektowe:
 • zrobisz screenshot stories Fundacji Skin Academy i proXN poświęconych projektowi;
 • oznaczysz profile Fundacji Skin Academy i proXN (@fundacja.skinacademy i @proxn.professional), a następnie je udostępnisz.

Bliższe informacje znajdziesz w regulaminie, który jest dostępny poniżej.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2021 r.

REGULAMIN PROJEKTU BADAWCZEGO

„Ratujemy włosy po COVID” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem projekt prowadzony jest pod hasłem „Ratujemy włosy po COVID” (dalej „Projekt”).
 2. Projekt jest prowadzony przez Fundację Skin Academy z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1/55 (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie DermoTech Beauty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-089) przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 62/1, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000731805 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 7393911706 oraz REGON 369677521 (dalej „Sponsor”).
 3. Projekt jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu serwisu Instagram, na profilu @fundacja.skinacademy.
 4. Rozpoczęcie Projektu nastąpi w dniu 28 września 2021 r. z momentem opublikowania stosownej informacji na profilu @fundacja.skinacademy oraz na stronie internetowej www.fundacjaskinacademy.pl, a zakończenie – w dniu 31 października 2021 r. o godzinie 23:59. Ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie będzie się odbywało na bieżąco podczas trwania rekrutacji i zakończy się w dniu 31 października 2021 r.
 5. W Projekcie może wziąć udział każda placówka kosmetologiczna oraz medyczna zarejestrowana na terytorium Polski (dalej „Uczestnik”).
 6. Warunkiem udziału w Projekcie jest udokumentowanie w formie zanonimizowanych zdjęć i nagrań efektów serii zabiegów trychologicznych przeprowadzonych z wykorzystaniem produktów marki proXN u pacjentów z wypadaniem włosów po COVID-19 oraz wypełnienie ankiety Organizatora.
 7. W Projekcie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora ani Sponsora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający. Uczestnicy, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, tracą uprawnienie do nagrody.

ZASADY PRZYJĘCIA DO PROJEKTU BADAWCZEGO

 1. W celu wzięcia udziału w Projekcie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  • posiadać własne konto publiczne w serwisie Instagram, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać warunki określone w regulaminie serwisu;
  • wykonać zadanie (dalej „Zadanie Projektowe”) – na własnym Instagram Stories należy:
   • zrobić screenshot stories Fundacji Skin Academy i proXN poświęconych Projektowi;
   • oznaczyć profile Fundacji Skin Academy i proXN (@fundacja.skinacademy i @proxn.professional), a następnie je udostępnić;
  • użyć w Zadaniu Projektowym gifów i/lub naklejek, które są dostępne w serwisie Instagram; użycie gifów i/lub naklejek spoza aplikacji jest zabronione;
  • zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Projekcie, określonymi w niniejszym Regulaminie oraz dostępnymi na profilu Fundacji w serwisie Instagram.
 2. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest:
  • prowadzić własną placówkę kosmetologiczną lub medyczną, w której wykonywane są zabiegi trychologiczne;
  • przesłać na adres poczty elektronicznej wskazany przez Organizatora szczegółowe informacje na temat rodzajów przeprowadzanych zabiegów oraz średniej miesięcznej liczby pacjentów z problemami trychologicznymi;
  • odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Organizatorem (o sposobie i terminie przeprowadzenia rozmowy decyduje Organizator);
  • wypełnić ankietę Organizatora, którą otrzyma po wykonaniu Zadania Projektowego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Projektu zgłoszonego Zadania Projektowego, w szczególności w przypadku:
  • zawarcia w Zadaniu Projektowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub sprzecznych z prawem;
  • zawarcia w Zadaniu Projektowym treści reklamowych dotyczących innych podmiotów niż Sponsor;
  • zawarcia w Zadaniu Projektowym gifów oraz naklejek spoza aplikacji;
  • naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
  • gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Projektowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Projektu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
  • podaje nieprawdziwe dane;
  • jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
 5. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że:
  • jest jedynym i w pełni uprawnionym twórcą przesłanego Zadania Projektowego, a jego wykorzystanie i treść nie będzie naruszać prawa ani praw osób trzecich;
  • nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych, w szczególności z prawa do oznaczania autorstwa.
 6. Uczestnik udziela Organizatorowi i Sponsorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, licencji niewyłącznej do korzystania z utworów, które dodaje w Zadaniu Projektowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na czas nieokreślony, z możliwością przeniesienia praw na podmioty trzecie lub udzielania licencji podmiotom trzecim, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji, w szczególności:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Projektowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Projektowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do liczby i nakładu;
  • w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Projektowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania Zadań Projektowych lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w podpunkcie drugim powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań Projektowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Zadań Projektowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania Projektowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

NAGRODY

 1. Spośród zakwalifikowanych do Projektu Uczestników Organizator wybierze trzech zwycięskich Uczestników, z których każdy otrzyma następujący zestaw kosmetyków: 5 x Xanthohumol Trichotherapy Treatment, Prime Mist, 5 x LF Master.
 2. Pozostali zakwalifikowani Uczestnicy będą mogli skorzystać w trakcie trwania Projektu z następujących pakietów promocyjnych marki proXN:
  • pakiet junior: 5 x Xanthohumol Trichotherapy Treatment z 30-procentowym rabatem plus produkty gratisowe o wartości 726 zł netto: Prime Mist, 5 x LF Master;
  • pakiet senior: 10 x Xanthohumol Trichotherapy Treatment z 40-procentowym rabatem plus produkty gratisowe o wartości 1391 zł netto: Prime Mist, 10 x LF Master.
 3. Warunkiem skorzystania z pakietów promocyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest przekazanie Organizatorowi w formie zanonimizowanych zdjęć i nagrań, niezwłocznie po zakończeniu kuracji, informacji o wynikach kuracji przeprowadzonej u pacjentów, którym wypadają włosy po COVID-19, z wykorzystaniem produktów znajdujących się w pakiecie.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Projektu Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”).
 2. Komisja będzie oceniać:
  • motywację Uczestnika do otrzymania nagrody;
  • dyspozycyjność Uczestnika, rozumianą jako gotowość do współpracy w zakresie i terminach wskazanych przez Organizatora;
  • dotychczasową działalność zawodową Uczestnika ze szczególnym uwzględnieniem trychologii.
 3. W przypadku gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, traci prawo do nagrody, a ta zostanie przyznana następnemu w kolejności Uczestnikowi z listy rezerwowej.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Projektu mogą być składane przez Uczestników Projektu w formie pisemnej: Skin Academy sp. z o.o., ul. Romańska 1/55, 01-451 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • dopisek na kopercie „Ratujemy włosy po COVID”;
  • imię, nazwisko i adres do korespondencji (a także opcjonalnie nr telefonu komórkowego) reklamującego;
  • uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  • podpis reklamującego.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1 lok. 55 („Administrator”).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem
  e-mailowo: rodo@fundacjaskinacademy.pl, w temacie wpisując „Ochrona danych osobowych”, lub pisemnie, wysyłając na adres siedziby Administratora list z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:
  • przeprowadzeniem Projektu, zgodnie z Regulaminem Projektu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): przeprowadzenie Projektu (w tym wyłonienie zwycięzców);
  • realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z przeprowadzeniem Projektu (oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Fundacja Skin Academy z siedzibą w Warszawie, podmioty wspierające Fundację w działaniach informacyjnych i promocyjnych, podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT, podmioty zapewniające przechowywanie i niszczenie dokumentów, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty i urzędy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Projektu. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa (w tym prawa podatkowego) oraz koniecznym do zabezpieczenia dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Tekst Regulaminu Projektu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

Polecamy

Również:

Ostrożnie z lidokainą

Lidokaina to popularny środek znieczulający miejscowo, który stosowany jest zarówno przez lekarzy, jak i przez niektórych kosmetologów. I o ile sięganie po lidokainę przez medyków kontrowersji raczej nie wywołuje, o tyle wykorzystywanie jej w czasie zabiegów kosmetologicznych

Czytaj więcej »

O języku korzyści

Choć żyjemy w czasach kultury wizualnej, w których – jak mogłoby się zdawać – tradycyjny tekst został już wyparty przez obraz, to jednak obwieszczanie śmierci tego pierwszego byłoby tyleż przedwczesne,

Czytaj więcej »

Retinoidy w kosmetologii

Retinoidy to związki chemiczne, które – jeśli są właściwie stosowane – pomagają ujędrnić i wygładzić skórę, zredukować drobne linie i zmarszczki oraz usunąć przebarwienia. Od lat są też z powodzeniem stosowane

Czytaj więcej »

Rozporządzenie MDR – drugie RODO?

Zapowiedź wejścia w życie 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego RODO, wywołała szereg pytań i obaw, z których część towarzyszy nam do dziś. Ponad trzy lata,

Czytaj więcej »

Sezon na peelingi? Zaufaj Ekspertom!

Jesień to czas, gdy w gabinetach królują mocniejsze zabiegi. Wzrasta zainteresowanie peelingami, retinolami i kosmetykami, które zredukują przebarwienia posłoneczne. Poznaj 3 propozycje peelingów chemicznych nowej generacji PCA Skin® i sprawdź,

Czytaj więcej »