Skin Academy

Przekaż darowiznę

Opis darowizny:

Z waszą pomocą zebraliśmy już:

0

Wpłać darowiznę na konto:

Fundacja Skin Academy

78 1050 1025 1000 0090 3240 6564

W tytule pprzelewu podaj cel. "np. Alejandra Trujillo Lolzano" lub "cele statutowe".

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Skin Academy z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1 lok. 55, KRS: 0000869500, NIP: 9512510482, REGON: 387563192, dalej zwana „Fundacją”. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania i rozliczenia darowizny. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie płatności będzie umowa (dokonanie darowizny) – art. 6 ust. 1 lit b RODO, jednak Fundacja będzie przetwarzała również adres email – w celu zweryfikowania płatnika i transakcji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą także przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych – co stanowi obowiązek prawny nałożony na Fundację mocą przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Dane osobowe będą przetwarzania przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych. Odbiorcą podanych danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Fundację w realizacji jej procesów (podmioty IT, doradztwo prawne) oraz dostawca systemu płatności online. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Przysługuje Ci też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W sprawach tych zachęcamy do kontaktu z na adres email rodo@fundacjaskinacademy.pl lub adres korespondencyjny Fundacji.

Darowizna na cele fundacji

1. Organizatorem akcji charytatywnych jest Fundacja Skin Academy z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1 lok. 55, KRS: 0000869500, NIP: 9512510482, REGON: 387563192 (dalej „Organizator”).
2. Celem akcji jest zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych Fundacji.
3. Uczestnikiem danej akcji może być każda osoba fizyczna, która w okresie jej trwania przekaże
darowiznę w sposób opisany w ust. 5.
4. Aby wziąć udział w akcji, należy przekazać darowiznę, korzystając z zakładki Darowizna na stronie https://fundacjaskinacademy.pl/ i wpisując w odpowiednie pola kwotę darowizny oraz nazwę akcji.
5. W odniesieniu do akcji charytatywnych mających na celu zbiórkę funduszy na konkretnegopodopiecznego lub konkretny cel, Organizator może umieścić na stronie https://fundacjaskinacademy.pl/ licznik, który będzie informował o aktualnej wysokości zebranych środków.
6. Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia z zebranych środków opłaty na wydatki administracyjne jednak nie więcej niż 10% zebranych środków lub opłaty na pokrycie faktycznie poniesionych wydatków.
7. Organizator może organizować także pikniki, konferencje, spotkania i inne wydarzenia charytatywne, z których dochód będzie przekazywany na cele dobroczynne lub na konkretny cel dobroczynny.
8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z akcjami jest prawo polskie.
9. Regulamin akcji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://fundacjaskinacademy.pl/.
10. Wszelkie pytania związane z akcjami, podobnie jak wszelkie zastrzeżenia co do sposobu ich przeprowadzania, należy kierować na adres mailowy Organizatora: biuro@fundacjaskinacademy.pl.

Dziękujemy

Ci za chęć wsparcia!

W Fundacji każdego dnia realizujemy nasze cele z środków pochodzących między innymi od darczyńców takich jak Ty. Wpisz poniżej kwotę darowizny, którą chcesz przekazać na rzecz fundacji a następnie dodaj darowiznę do koszyka i opłać w sposób wygodny dla Ciebie.

Kwota twojej darowizny:

Kwota (PLN):


Lub wpłać darowiznę na konto:
78 1050 1025 1000 0090 3240 6564
W tytule przelewu podaj cel, np. "cele statutowe".