Skin Academy

Przekaż darowiznę

Opis darowizny:

Z waszą pomocą zebraliśmy już:

0

Wpłać darowiznę na konto:

Fundacja Skin Academy

78 1050 1025 1000 0090 3240 6564

W tytule pprzelewu podaj cel. "np. Alejandra Trujillo Lolzano" lub "cele statutowe".

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Skin Academy z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1 lok. 55, KRS: 0000869500, NIP: 9512510482, REGON: 387563192, dalej zwana „Fundacją”. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania i rozliczenia darowizny. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie płatności będzie umowa (dokonanie darowizny) – art. 6 ust. 1 lit b RODO, jednak Fundacja będzie przetwarzała również adres email – w celu zweryfikowania płatnika i transakcji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą także przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych – co stanowi obowiązek prawny nałożony na Fundację mocą przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Dane osobowe będą przetwarzania przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych. Odbiorcą podanych danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Fundację w realizacji jej procesów (podmioty IT, doradztwo prawne) oraz dostawca systemu płatności online. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Przysługuje Ci też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W sprawach tych zachęcamy do kontaktu z na adres email rodo@fundacjaskinacademy.pl lub adres korespondencyjny Fundacji.

Cel specjalny: ALEJANDRA TRUJILLO LOZANO

Alejandra jest uciekinierką z Ukrainy, gdzie studiowała medycynę, zdobywszy uprzednio stypendium
ekwadorskiej fundacji PUELAT. Stosunkowo niskie czesne pozwoliło na pokrycie ze stypendium nie
tylko kosztu nauki, ale i domu akademickiego, dzięki czemu rodzina Alejandry mogła sobie pozwolić
na kosztowne studia medyczne, które zawsze były jej największym marzeniem. Pierwszy rok
poświęciła na naukę języka ukraińskiego a kolejne 4 lata studiowała z dobrymi wynikami na
Uniwersytecie w Zaporożu. W drugim semestrze piątego roku wybuchła wojna i jak wszyscy
zagraniczni studenci opuściła Ukrainę.
Alejandra nie jest obywatelką Ukrainy. W związku z tym nie może korzystać z żadnych praw
uchodźców ukraińskich. To dotyczy zarówno prawa pobytu w Polsce jak i prawa kontynuacji studiów
na polskich uczelniach z wyjątkiem studiów płatnych, które w Polsce są dziesięciokrotnie droższe niż
na Ukrainie a stypendium nie dotyczy studiów w Polsce (ani by nie pokryło takiego kosztu).
Alejandra kontynuuje studia on-line i właśnie kończy piąty rok. Teraz czekają ją dwa lata praktyk. Ma
nadzieję, że sytuacja się ustabilizuje i będzie mogła kontynuować studia na Ukrainie. Jeśli jednak by
tak nie było, to pragnie uzyskać tytuł dyplomowanej pielęgniarki (skoro studia medyczne w Polsce są
dla niej niedostępne). W tym celu złożyła podanie o przyjęcie na studia licencjackie w Collegium
Mazovia, gdzie czesne jest znacznie przystępniejsze niż na Uniwersytecie Medycznym.
Chcielibyśmy pomóc Alejandrze w spełnieniu jej marzeń i niedopuszczeniu do całkowitego
zmarnowania 6 lat ciężkiej pracy. Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w pokryciu kosztów
czesnego i zakwaterowania oraz kosztów utrzymania formalnego prawa do pobytu w Polsce przez
okres studiów lub do czasu, gdy będzie mogła powrócić i kontynuować studia na Ukrainie.

Alejandra is a refugee from Ukraine. She was studying medicine on a Ukrainian university thanks to
the stipend from the PUELAT foundation from Ecuador. Low cost of the tuition allowed the stipend to
also cover the student’s house, which permitted Alejandra’s family to finance costly medical studies
which were her dearest dream. First year was dedicated to learning Ukrainian language and next 4
years she was a studious collegian of the State Medicine University in Zaporizhzhia. During the
second semester of the 5 th year the war broke out and she had to leave Ukraine like all other foreign
students.
Alejandra is not a Ukrainian citizen hence she is not protected by any of the special laws established
for Ukrainian refugees. This includes her right to stay in Poland and to continues studies on Polish
university, except for private studies, which are ten times more expensive than in Ukraine. Moreover,
her stipend does not cover cooperation with Polish universities (to say nothing of the cost
difference).
Alejandra continues studies on-line and is now finishing her 5 th year. Now she should start 2-year
practice in hospital. She hopes the situation in Ukraine will stabilize to allow her to return and
continue her studies. In case this hope will not come true, she would like to achieve the nurse
diploma (as medical studies in Poland are out of her reach). She applied for admission to a private
college Collegium Mazovia to start 3-year nurse training. The tuition in this college is much lower
than at the Medical University.
We would like to help Alejandra to fulfill her dreams and to not waste 6 years of hard work. Please,
help us to cover the cost of tuition, student’s house and formalities allowing her to stay in Poland
until she finishes her studies or until she can return to Ukraine and continue studies there.

Alejandra es una refugiada de Ucrania. Estudiaba medicina en Zaporiyia gracias a la beca de la
fundación ecuatoriana PUELAT. Debido a bajo coste de la matricula en Ucrania, la beca cubría
también la residencia estudiantil y la familia de Alejandra podría permitirse el lujo de carísimos
estudios de medicina, que siempre era su mayor sueño. El primer año lo dedicó al aprendizaje de la
lengua ucraniana y los cuatro siguientes era una estudiante ejemplar de la Universidad Estatal de
Medicina en Zaporiyia. Durante el segundo semestre del quinto año estallo la guerra y Alejandra tuvo
que abandonar Ucrania y los estudios igual que todos estudiantes extranjeros.
Alejandra no es ciudadana de Ucrania y las leyes de emergencia establecidos para los refugiados
ucranianos no se aplican a ella. Esto incluye su derecho de estancia en Polonia y de continuar
estudios aquí, salvo por los en una universidad privada que son muy caros. Su beca no se puede
transferir a Polonia (y tampoco cubriría una decima parte de la matricula).
Alejandra continua sus estudios en línea y esta a punto de acabar el quinto curso, ahora la esperan
dos años de prácticas. Ella espera que la situación en Ucrania se estabilice y podrá volver allí a
continuar la carrera. Sin embrago, si esta esperanza no se cumpla quisiera obtener el diploma de
enfermera para no perder del todo los seis años de duro trabajo (ya que los estudios de medicina no
están a su alcance). Con este fin solicitó admisión al Collegium Mazovia, una universidad privada de
formación profesional en enfermería, donde la matricula es mucho mas accesible.
Queremos ayudar a Alejandra a realizar sus sueños. Por favor, ayuden nos a cubrir los gastos de la
matrícula, residencia estudiantil y formalización de su estancia en Polonia hasta que saque el diploma
de enfermería o pueda volver a Ucrania a continuar la carrera de medicina.

1. Organizatorem akcji charytatywnych jest Fundacja Skin Academy z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1 lok. 55, KRS: 0000869500, NIP: 9512510482, REGON: 387563192 (dalej „Organizator”).
2. Celem akcji jest zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych Fundacji.
3. Uczestnikiem danej akcji może być każda osoba fizyczna, która w okresie jej trwania przekaże
darowiznę w sposób opisany w ust. 5.
4. Aby wziąć udział w akcji, należy przekazać darowiznę, korzystając z zakładki Darowizna na stronie https://fundacjaskinacademy.pl/ i wpisując w odpowiednie pola kwotę darowizny oraz nazwę akcji.
5. W odniesieniu do akcji charytatywnych mających na celu zbiórkę funduszy na konkretnegopodopiecznego lub konkretny cel, Organizator może umieścić na stronie https://fundacjaskinacademy.pl/ licznik, który będzie informował o aktualnej wysokości zebranych środków.
6. Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia z zebranych środków opłaty na wydatki administracyjne jednak nie więcej niż 10% zebranych środków lub opłaty na pokrycie faktycznie poniesionych wydatków.
7. Organizator może organizować także pikniki, konferencje, spotkania i inne wydarzenia charytatywne, z których dochód będzie przekazywany na cele dobroczynne lub na konkretny cel dobroczynny.
8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z akcjami jest prawo polskie.
9. Regulamin akcji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://fundacjaskinacademy.pl/.
10. Wszelkie pytania związane z akcjami, podobnie jak wszelkie zastrzeżenia co do sposobu ich przeprowadzania, należy kierować na adres mailowy Organizatora: biuro@fundacjaskinacademy.pl.

Dziękujemy

Ci za chęć wsparcia!

W Fundacji każdego dnia realizujemy nasze cele z środków pochodzących między innymi od darczyńców takich jak Ty. Wpisz poniżej kwotę darowizny, którą chcesz przekazać na rzecz fundacji a następnie dodaj darowiznę do koszyka i opłać w sposób wygodny dla Ciebie.

Kwota twojej darowizny:

Kwota (PLN):